• 02644295428

پروژ ه ها

پروژه 320 واحدی

فاز 4 - شهر جدید هشتگرد

پروژه 620 واحدی ( نگار )

فاز 7 -  شهر جدید هشتگرد

پروژه مسکونی

شهرک اندیشه

پروژه تکمیل 170 واحد مسکن مهر

فاز 4 - شهر جدید هشتگرد

پروژه ساخت مجتمع تجاری پاکان

فاز 3  - شهر جدید هشتگرد

پروژه 150 واحد مسکن مهر

فاز 4 - شهر جدید هشتگرد

پروژه تکمیل 260 واحد مسکن مهر

فاز 7 - شهر جدید هشتگرد

پروژه 100 واحدی خود مالکی

فاز 7 - شهر جدید هشتگرد

پروژه 260 واحد اقدام ملی

فاز 7 - شهر جدید هشتگرد