• 02644295428

جزئیات رویداد

آگهي تغییرات شرکت بنیان بناي استوار

آگهي تغییرات شرکت بنیان بناي استوار شرکت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۱۲۱۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۴۳۳۶۶۸

آگهي تغییرات شرکت سهامي خاص بنیان بناي استوار به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۴۳۳۶۶۸ و به شماره ثبت ۴۶۱۲۱۶ به استناد صورتجلسه مجمع ۱۴۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقاي حامد استاد غلامي رضائي به شماره ملي ۰۳۲۰۴۵۵۲۴۶ /۰۲/ عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۳۰ ۱۴۰۴ آقاي جواد بوستاني به شماره ملي ۲۶۹۱۶۱۷۴۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و /۰۲/ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/ ۱۴۰۴ آقاي علي قدیري صوفي به شماره ملي ۶۳۰۹۷۴۲۵۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰ /۰۲/ مدیرعامل تا تاریخ ۳۰ انتخاب گردیدندکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامي و اسناد عادي و نامههاي اداري شرکت با امضا آقاي جواد بوستاني به شماره ملي ۲۶۹۱۶۱۷۴۰۸ همراه با مهر شرکت معتبر ميباشدموسسه حسابرسي و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به شناسه ملي ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلي و خانم آرزو شمسي به شماره ملي ۰۵۲۰۱۷۵۳۹۵ به سمت بازرس علي البدل تا پایان سال مالي انتخاب گردیدند شماره پیگیري : ۰۲۰۳۲۱۸۷۷۸۲۴۲۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري تهران http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code= لینک آگهي در سایت روزنامه رسمي: 17145596